مراکز فروش و سرويسمراکز فروش شرکت تهويه مهاجر:

1. دفتر مرکزي:
    تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان هويزه، پلاک 164، طبقه‌ي چهارم، واحد 43
    تلفن:  86045186 - 86045148 - 86045162
             88509423 - 88509047 - 88509843
    کد پستي: 1533694121

2. تهران، خيابان طالقاني شرقي، بعد از مفتح، پاساژ دانش، طبقه‌ي زير همکف، پلاک 9
    تلفن:  88320448 - 88323528

3. تهران، سعادت آباد، برج مينا، طبقه 8، واحد 852
    تلفن:  40881449 - 40881440

4. تهران، خيابان طالقاني شرقي، بعد از مفتح، پاساژ دانش، طبقه‌ي زير همکف، پلاک 5
    تلفن:  88322044 - 88346088

5. تهران، خيابان طالقاني شرقي، بعد از چهار راه بهار، کوچه‌ي وزين، پلاک 7، واحد 4
    تلفن:  77628140 - 77628141 - 77628142

6. تهران، خيابان بهار شمالي، کوچه‌ي ماني
    تلفن: 88323241