مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

نحوه عملكرد دمپر هاي خودكار :

متن :
دمپرهاي خودكار معمولا از يک سري پره هاي مرتبط واقع در يک كانال يا دريچه تشكيل شده است. اين پره ها زماني كه در موقعيت عمود بر جريان هوا قرار گيرند، راه عبور هوا را از يک كانال يا دريچه سد مي كنند. دمپرها را مي توان به صورت دستي (براي موازنه ي هوا و انجام تنظيمات) حركت داد. در صورتي كه براي كنترل مورد استفاده قرار گيرد. معمولا از نوع خودكار است كه توسط مو تور دمپر به حركت در مي آيد. پره هاي يک دمپر توسط اهرم و اينكيج (و برخي اوقات دنده) به يک ديگر متصل مي شود. و محور خروجي از موتور دمپر به يكي از پره ها متصل مي شود تا تمامي پره ها را به موقعيت مورد نظر برساند.
بنابراين عملكرد دمپرهاي خودكار قطع و تغيير دبي هواست.


    انواح محرک هاي (موتور هاي) دمپر

محرک هاي دمپر ها دو نوع است: نيومتيک (كه به وسيله فشار هوا به حركت در مي آيد) و الكتريک. محرک هاي دمپر نيومتيک معمولا داراي فنري است كه دمپر را در موقعيت انتهايي يا ابتدايي نگه مي دارد. اين موقعيت عادي ناميده مي شود.
(همين كلمه براي شيرها نيز به كار مي رود.) اين حالت موقعيتي است كه فشار هوا يا ولتاژي پشت شير يقا دمپر وجود ندارد. در مورد دمپرهاي هواي تازه موقعيت عادي معمولا حالت بسته است.


    مشخصات جريان دمپر

دمپر ها همچنين به دو نوع با تيغه هاي موازي و تيغه هاي متقابل تقسيم مي شوند. تيغه هاي متقابل به اين معناست كه تيغه ها در جهت هاي مخالف يک ديگر مخالف يک ديگر حركت مي كند. در نوع موازي تغيه ها در يک جهت حركت مي كند. گرچه بيش تر دمپرهاي خودكار از نوع متقابل است اما دمپرهاي تيغه موازي مشخصات جرياني بهتري را ارايه مي كند.

مشخصات جريان نشانگر مقدار دبي هواي عبوري از دمپر حالت تمام بسته تا تمام باز است. در شرايط مطلوب يک دمپر در حالت 301 درصد بسته (بر حسب زاويه) فقط بايد 30 درصد دبي هوا را از خود عبور دهد كه متاسفانه اين طور عمل نمي كند ولي دمپرهاي با تيغه موازي نزديكي بيش تري به اين شرايط مطلوب را دارد.


    علل و موارد كاربرد دمپرهاي خودكار

دمپرهاي هواي تخليه، برگشت و تازه: دمپرها را مي توان براي منظور هاي مختلفي در سيستم هاي هوارسان به كار برد.
كاربرد ديگر دمپرها در كانال هواي برگشت است كه بايد هواي برگشت با مقداري هواي تازه مخلوط شود. معمولا دمپر هواي تازه و برگشت با دمپر هواي تخليه به صورت متقابل، كه ارتباط نزديكي با عملكرد و دمپر هواي تازه دارد، كار مي كند.

در سيستم هاي هوارسان بزرگ تر، معمولا دو سري دمپر براي كنترل ورودي هواي تازه يک سري براي حداقل هواي تازه و يک سري نيز براي بقيه، مورد استفاده قرار مي گيرد هر چند اين كار لزوم استفاده از يک سري محرک دمپر اضافي و در نظر گرفتن قسمتي براي حداقل و يكي براي حداكثر هواي تازه ايجاب مي كند اما در عوض باعث تنظيم مقدار هواي تازه و كنترل بهتر هواي تازه ورودي مي شود.


روش ديگر كنترل هواي تازه استفاده از يک دمپر و يك حد توقف براي حداقل هواي تازه (يا داراي تنظيم موقعيت) است. دمپر در صورت باز بودن به هيچ وجه بيش تر از اين حد تنظيم باز نمي شود. چون يک دمپر اغلب در اين موقعيت حداقل بسته است، مشخصات جرياني آن مطلوب نبوده و تعيين مقدار مطلوب هواي تازه مشكل است.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  قطعات پمپ
•  کاويتاسيون چيست؟
•  گرمايش اسپليت کانالي (داکت اسپليت) چگونه است؟
•  روش‌هايي براي سالم نگه داشتن هوايي که تنفس مي‌کنيد
•  چگونه کولر آبي خود را سرويس کنيم؟
•  نکاتي درباره لوله‌کشي آب خانه
•  نکات ايمني دودکش‌ها
•  نکاتي درباره در تصفيه آب استخر
•  استفاده بهينه و کاهش مصرف کولر آبي
•  کاربردهاي سيستم گرمايش از کف
•  علت کدر شدن آب استخر
•  قيمت داکت اسپليت و عوامل تاثير گذار در آن
•  چرا مشكلات مربوط به لوله‌هاي گاز را بايد به افراد متخصص سپرد؟
•  سيستم آبگرمکن خورشيدي
•  اجزاي اصلي چيلر

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر