مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

کويل هاي گرمايش در هواساز و فن کوئل :

متن :

کويل‌هاي واحد گرمايش تجهيزات فن کويل در عمق و تعداد پره‌هاي مختلف و در دو نوع متفاوت تهيه مي‌شوند، يکي نوع بخاري آن که يخ نمي‌زند و ديگري نوعي که لوله‌هاي کويل به شکل U خم شده‌اند. کويل‌هايي که لوله‌هايشان به شکل U خم شده را مي‌توان با آب داغ، بخار و براي ترکيب‌هاي مختلف سطح لوله، فضاي پره‌ها بکار برد تا از اين طريق بتوان در ازاي مقادير يکسان درجه حرارت هواي ورودي، سرعت سطحي و فشار بخار يا آب داغ ، ازدياد درجه حرارت‌هاي متفاوتي را بدست آورد. معمولا مي‌توان کويل‌ها گرمايش را قبل يا بعد از نصب کويل‌هاي سرمايش تعبيه نمود.
در طول فصول معتدله بايستي مناطقي که بوسيله واحدهاي چند ناحيه‌اي تهويه مي‌شوند، قادر باشند که با انجام گرمايش و سرمايش، شرايط مورد نياز هر منطقه را بوجود آورند. چون در واحدهاي چند ناحيه‌اي، کانال هواي برگشتي مناطق مشترک نمي‌باشد. ناهمگوني درجه حرارت هوا يکي از مهم‌ترين ملاحظات اينگونه واحدها است.
امکان دارد ناهمگوني موجود در هنگام عبور هوا از درون کويل گرمايش باعث گردد، حرارت جذب بخشي از مناطق که نياز به گرم شدن دارند، نشود.
اگر تمام بخار قبل از رسيدن به انتهاي شبکه کويل تقطير مي‌شود، امکان دارد بستن شير کنترل بخار باعث پيدايش ناهمگوني درجه حرارت گردد. بنابراين پيشنهاد مي شود در مواقعي که ممکن است منطقه‌اي احتياج به گرمايش داشته باشد، در کويل‌هاي گرمايش واحدهاي چند ناحيه‌اي از فشار بخار حداکثر استفاده شود.
به منظور دستيابي به افت فشارهاي يکسان در هنگامي که هوا از روي دو سطح انتقال حرارت متفاوت واحدهاي فن کويل چند ناحيه‌اي عبور مي‌کند، غالبا از صفحات توازن سوراخ‌دار استفاده مي‌شود. امکان دارد براي مهندس ضروري باشد چنين صفحاتي را انتخاب کند، بخصوص در مواردي که نياز به کويل گرمايش است.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر