مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

تعيين ظرفيت سرد خانه ها :

متن :

جهت محاسبات تعيين ظرفيت سرد خانه‌ها

1. ابتدا متراژ و حجم اطاقي که بايد به عنوان سردخانه از آن استفاده گردد اندازه گيري نموده

2. بسته به اينکه سردخانه ثابت يا متحرک  باشد ضرايب انتخابي تا حدي تفاوت دارند

3. ضريب طبقات در نظر گرفته شود

4. تابش مستقيم حرارت آفتاب

5. نوع محصلي که قرار است روزانه يا هفتگي يا ... وارد سردخانه شود

6. هر محصول داراي گرماي ويژه بخودش مي‌باشد

7. مقدار محصولي که وارد سردخانه مي‌شود

8. حداکثر دماي سردخانه

9. حداکثر رطوبت محيط

10. شش وجه سردخانه بايد مشخص شود که آيا خنک مي‌باشد يا داراي منابع حرارتي است

11. حداکثر فضاي مورد استفاده سرخانه بايد لحاظ شود در سردخانه‌هاي کوچک 35% و در سردخانه‌هاي بزرک تا 65% از فضا را مي توان مورد استفاده قرار داد

12. حرارت ناشي از ورود کارگران جهت جابجايي محصول

13. زمان توقف گارگران

14. نوع لباس مورد استفاده گارگران

15. گرماي حاصل از لامپ روشنايي‌ها

16. گرماي موتورهاي الکتريکي

17. گرماي تنفسي محصولات داخل اتاق

18. گرماي ديفراست و گرماي حاصل از ذوب شدن برفک‌ها

19. مدت زمان رسيدن محصول به دماي مورد نظر

20. دماي مورد استفاده


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر