مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

20 نکته بررسي عيب يابي و تعمير کولر گازي :

متن :


كمپرسور استارت نمي‌كند و صدايي از آن به گوش نمي‌رسد.

1- ارتباط الكتريكي با شبكه قطع است:
كليد را از حالت OFF خارج و روي يكي از حالت‌هاي عملكرد كولر (سرمايش - فن تنها و ... ) قرار دهيد.

2- فيوز سوخته است:
فيوز را عوض كنيد.

3- ارتباط الكتريكي نادرست است:
سيم كشي را بررسي و اصلاح نماييد.

4- اورلود عمل نموده است:
منتظر بمانيد تا اورلود مدار را برقرار سازد.

5- ترموستات باز است:
منتظر بمانيد تا ترموستات عمل كند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملكرد آن جهت معيوب بودن ترموستات آن را بررسي نمابيد.


كمپرسور استارت نمي‌كند اما اورلود عمل مي‌نمايد.

1- ولتا‍ژ پايين است.
دليل آن بررسي و رفع گردد.

2- ارتياط الكتريكي اجزا نادرست است.
سيم كشي را اصلاح نمائيد.

3- خازن استارت معيوب است.
خازن را تعويض نماييد.

4- رله استارت همواره باز است.
رله را تعويض نماييد.

5- فشار كندانسور بالاست.
دلايل بالا بودن فشار (مثل وكيوم نشدن دستگاه  و ...) را بررسي نماييد.

6- شار‍ژ دستگاه اضافي است.
مبرد اضافي را تخليه نماييد.

7- كمپرسور اشكال مكانيكي دارد.
كمپرسور را تعويض نماييد.

8- سيم پيچ كمپرسور باز يا اتصال كوتاه است.
كمپرسور را تعويض نماييد.


كمپرسور راه اندازي مي‌شود اما قطع و وصل كولر سريع انجام مي‌شود (اورلودهاي مكرر).

1- ولتا‍ژ پايين است:
دليل آن بررسي و رفع گردد.

2- اورلود معيوب است:
آن را تعويض نماييد.

3- فشار رانش بالاست:
دليل آن بررسي و رفع گردد.

4- فشار ساكشن بالاست:
دليل آن بررسي و رفع گردد.

5- سيم پيچ كمپرسور اتصال كوتاه شده است.
كمپرسور را تعويض نماييد.


دستگاه راه اندازي مي‌شود و پي‌درپي قطع و وصل مي‌گردد.

1- اورلود:
به بند 3 رجوع شود.

2- ترموستات:
اختلاف زماني قطع و وصل ترموستات صحيح نبوده و بايد تنظيم شود.

3- بالا بودن فشار بدلايل زيز سيستم را قطع مي‌كند:
ناكافي بودن جريان هوا:
حجم هوادهي به كندانسور بررسي گردد.

شارژاضافي:
ميزان اضافي آن تخليه گردد.

وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

4- پايين بودن فشار بدلايل زير سيستم را قطع مي‌كند:
سوپاپ كمپرسور نشتي دارد:
كمپرسور تعويض گردد.

شارژ گاز ناكافي است:
ابتدا نشت يابي سپس دستگاه شارژ گردد.

لوله موئين مسدود است:
لوله موئين تعويض گردد.


سيستم به طور مداوم كار مي كند و ترموستات عمل نمي نمايد.
1- ناكافي بودن مبرد:
نشتي سيستم بررسي و دستگاه شارژ گردد.

2- وجود گازهاي تقطير ناپذير (مانند هوا و ...) در سيستم:
سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

3- لوله موئين درست انتخاب نشده است:
از اندازه صحيح آن استفاده شود.

4- پنجره‌ها و درهاي رو به بيرون اتاق باز است:
درها و پنجره‌ها بسته شوند.

5- سطح اواپراتور يخ زده يا كثيف است:
بررسي و رفع عيب گردد.

6- فيلتر دراير مسير را مسدود نموده است:
فيلتر را تعويض نماييد.

7- ظرفيت دستگاه مناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب نشده است:
دستگاه ديگري را با مشاوره شركت نصب نماييد.

8- چرخش بلوور وجود ندارد:
بررسي و رفع عيب گردد.


خازن استارت سوخته يا اتصال كوتاه يا باز است.

1- رله بطور صحيح قطع و وصل نمي‌كند:
پلاتين‌ها را تميز و در صورت غير موثر بودن رله را تعويض نماييد.

2- بدلايل زير رله استارت در مدت طولاني در مدار بافي مي‌ماند:
ولتا‍‍ژ شبكه پايين است:
دلايل بررسي و رفع عيب شود.

رله انتخابي مناسب نمي‌باشد:
رله تعويض شود.

3- قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجام مي‌شود:
دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:
با مشاوره‌ي شركت خازن صحيح انتخاب گردد.


خازن رانينگ معيوب است.

1- خازن انتخابي نامناسب است:
خازن را صحيح انتخاب نماييد.

2- ولتا‍ژ شبكه بالاست:
دلايل بررسي و رفع عيب شود.


رله معيوب يا سوخته است.
1- رله انتخابي مناسب نمي باشد:
رله مناسب انتخاب گردد.

2- رله در وضعيت نامناسب نصب شده است:
وضعيت نصب آن بررسي و اصلاح گردد.

3- ولتاژ شبكه بالا يا پايين است:
دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

4- قطع و وصل دستگاه مداوم مي‌باشد:
دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

5- خازن رانينگ مناسب نمي باشد:
با خازن مناسب تعويض نماييد.


ساكشن يخ زده يا مرطوب است.

1- لوله موئين مناسب انتخاب نشده است:
از لوله موئين با قطر كم‌تر و يا با طول بلندتر استفاده شود.

2- فن اواپراتور عمل نمي‌كند:
دلايل بررسي و اصلاح شود.

3- شارژ دستگاه زياد مي‌باشد:
شارژ اضافي تخليه گردد.

4- سطح اواپراتو يا فيلتر كثيف و مسدود است:
تميز كرده تا رفع عيب گردد.


خط مايع يخ بسته و يا مرطوب است.

1- فيلتر دراير كثيف است:
فيلتر تعويض گردد.

2- شارژ مبرد كم است:
به ميزان مناسب شارژ گردد.


دستگاه صدا دارد.

1- لوله‌ها ارتعاش دارند:
دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

2- دستگاه به طور صحيح روي نگهدارنده نصب نشده است:
دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

3- كمپرسور صدا دارد:
در صورت صحيح بودن وضعيت نصب كمپرسور تعويض مي‌گردد.

4- بدنه دستگاه ضعيف بوده و ارتعاشات به آن منتقل مي‌گردد:
دلايل بررسي و رفع عيب گردد.


كمپرسور نمي‌تواند در حالت PSC  استارت نمايد.

1- ولتاژ شبكه پايين است:
دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

2- فشار سيستم متعادل نشده است:
زمان بيش‌تري صبر نموده تا متعادل گردد ودر غير اينصورت دلايل بررسي و رفع عيب گردد.

3- فشار كولر در حالت خاموشي بالاست:
ميزان فشار در حالت خاموشي كولر نبايستي از  170 psi  بالاتر باشد.

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:
خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد.

5- جريان كافي از سيم‌ها عبور نمي‌نمايد:
بررسي و سيمها بطور مناسب انتخاب گردند.

6- در موقع استارت افت ولتاژ ناگهاني بوجود مي‌آيد:
دلايل بررسي و رفع عيب گردد.


پيستون شير چهار راهه برقي در موقعيت مياني قرار دارد گرفته و كولر در هر دو حالت سرمايش و گرمايش، به شكل گرمايش عمل مي‌نمايد.

1- لوله‌هاي موئين متصله به شير برقي چهر راه مسدود است:
در صورت امكان‌پذير بودن رفع عيب گردد در غير اينصورت شير برقي تعويض شود.

2- سولونوئيد ولو در اختلاف فشار پايين عمل مي‌كند:
دلايل آن بررسي و رفع عيب گردد.

3- ولتاژ پايين است:
دلايل آن بررسي و رفع عيب گردد.

4- مسير حركت پيستون شير برقي مسدود است:
شير برقي تعويض گردد.


روشن نشدن يونيت خارجي.

1- قطع بودن مدار الكتريكي:
مدار را بررسي و اصلاح نماييد.

2- قطع بودن سنسور يونيت داخلي و خارجي:
بررسي مدار سنسورها و اصلاح مدار يا تعويض سنسورها

3- اتصال اورلود باز است:
منتظر مي‌مانيم تا اتصال بسته شود

4- قطع بودن برد الكتريكي (PCB):
بررسي مدار برد (PCB) و تعويض PCB

5- ارتباط غير عادي بين يونيت داخلي و خارجي:
بررسي ارتباط الكتريكي بين يونيت داخلي و خارجي


فشار لوله مكش كم‌تر از حد معمول باشد (قسمت فشار پايين).

1- ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شار‍ژ گاز مجدد

2- مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

3- مسدود بودن هواي خروجي:
بررسي قسمت مسدود، تميز كردن فيلترها و يا تعويض آن‌ها و يا در صورتي‌كه فن شده باشد، برطرف كردن ايراد فن.
     

فشار لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار پايين).

1- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي):
تميز کردن کندانسور

2- شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم:
تخليه گاز اضافي

3- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه، وكيوم و شارژ گردد.

4- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.


فشار لوله دهش كم‌تر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا).

1- ناكافي بودن ماده‌ي سرمازا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فيلتر ها(صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

3- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.


فشار لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا).

1- تبادل حرارت نامناسب در كندانسورژ (يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

2- زياد بودن ماده سرما زا در سيستم:
تخليه گاز اضافي.

3- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه، وكيوم و شارژ گردد.


صداي كمپرسور كمتر از حد معمول باشد

1- ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

3- نشتي ماده سرما زا:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

4- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي):
تميز كردن اواپراتور.

5- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.


صداي كمپرسور بيش‌تر از حد معمول باشد

1- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

2- شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم:
تخليه گاز اضافي.

3- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه، وكيوم و شارژ گردد.


در شرايط نرمال دماي لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد.

1- نشتي ماده سرمازا:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

3- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.


در شرايط نرمال لوله مكش شبنم نزده باشد.

1- نا كافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فيلترها(صافي هوا):
بررسي قسمت مسدودو تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

3- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد.


دماي لوله مكش كم‌تر از حد معمول باشد.

1- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (يونيت داخلي):
تميز كردن اواپراتور.

2- شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم:
تخليه گاز اضافي.


در شرايط نرمال دماي پوسته‌ي كمپرسور زيادتر از حد معمول باشد.

1- ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فيلترها(صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

3- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

4- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه، وكيوم و شارژ گردد.


در شرايط نرمال دماي پوسته كمپرسور زيادتر از حد معمول باشد و روي سطح پوسته شبنم بزند.

1- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

2- شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم:
تخليه گاز اضافي.


در شرايط نرمال دماي كندانسور كم‌تر از حد معمول باشد.

1- نشتي ماده سرمازا:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (يونيت داخلي):
تميز كردن اواپراتور.

3- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.

4- ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

5- مسدود بودن فيلترها (صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.


در شرايط نرمال دماي كندانسور زيادترازحد معمول باشد.

1- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

2- شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم:
تخليه گاز اضافي.

3- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه، وكيوم و شارژ گردد.


در شرايط نرمال لوله اواپراتور شبنم زياد يا يخ زدگي بوجود آيد.

1- ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فيلترها (صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

3- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (يونيت داخلي):
تميز كردن اواپراتور.

4- شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
تخليه كاز اضافي.


در شرايط نرمال سطح لوله اواپراتور به اندازه كافي خنک نباشد و شبنم خيلي كمي روي آن بوجود آيد.

1- تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي):
تميز كردن كندانسور.

2- وجود هوا در سيستم:
سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.


اگر اواپراتور گرم باشد.

1- نشتي ماده سرما زا:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.


فيلتر (صافي) يخ يا شبنم زده است.

1- ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فيلترها (صافي هوا):
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.


خنک نبودن محيط به اندازه كافي

1- وجود منبع حرارتي:
حذف وسيله گرما زا

2- نامناسب بودن محل نصب:
محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد.

3- كثيف بودن و مسدود فيلترها براي مدت زياد:
تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

4- مسدود بودن مسير ماده سرما زا يا وجود نشتي در سيكل:
باز كردن مسير و يا بررسي نشتي سيستم و سيستم تخليه، وكيوم و شارژ گردد.


كمپرسور روشن است اما هواي خروجي از يونيت داخلي خنک نمي‌كند.

1- بالا بودن محدوده دمايي و نامناسب بودن ظرفيت سرمايشي كولر:
انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب.

2- مسدود بودن و كثيف بودن كندانسور:
تميز كردن كندانسور.

3- نامناسب بودن محل نصب:
تغيير محل نصب يونيت داخلي و انتخاب محل مناسب.

4- مسدود بودن مسير ماده سرما زا:
باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

5- معيوب بودن مدار الكتريكي:
بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار.


كمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن خاموش مي‌شود.

1- بالا بودن محدوده دمايي، باعث مي‌شود كمپرسور اورلود كند و خاموش شود:
بررسي شود كه چرا دماي كمپرسور بالا است.

2- نامناسب بودن محل نصب، يونيت خارجي در معرض تابش نور خورشيد قرار دارد يا مسدود بودن هواي خروجي يونيت خارجي:
انتخاب محل مناسب يونيت خارجي و ايجاد سايبان براي آن باز كردن مسير جريان هوا.

3- بالا و پايين بودن ولتاژ بصورت غير عادي، باعث مي‌شود كمپرسور روشن نشود و يا سريعاً خاموش شود:
علت تغييرات ولتاژ بررسي شود.

4- نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه)، كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي‌شود كمپرسور اورلود كند و خاموش شود:
ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود.

5- خرابي خازن يا اتصال نامناسب با ترمينال‌ها ، باعث مي‌شود كمپرسور درست روشن نشود:
تعويض خازن و اتصال دقيق سيم‌ها در ترمينال


روشن نشدن موتور فن

1- اتصال نامناسب در ترمينال و يا قطع بودن سيم‌ها.
اتصال دقيق سيم‌ها در ترمينال و بر طرف كردن قطعي سيم‌ها.

2- معيوب بودن ترموستات:
تعويض ترموستات.

3- خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال:
تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.

5- قطع بودن سيمها و عدم اتصال برق اصلي به موتور فن:
بررسي قطعي سيم‌ها و اتصال سيم‌ها به موتور فن.


بالا و پايين بودن ولتاژ و جريان زياد، باعث مي‌شود كمپرسور اورلود كند.

1- نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه):
علت تغييرات ولتاژ و جريان زياد بررسي شود.

2- كاهش بسيار زياد ولتاژ باعث مي شود كمپرسور اولود كند و خاموش شود:
ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ بررسي شود.

3- معيوب بودن مدار الكتريكي .معيوب بودن كمپرسور:
بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار


كمپرسور روشن مي شود اما خنک (سرمايشي) و گرم (گرمايشي) نمي‌كند.

1- نشتي ماده سرما زا:
بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن مسير ماده سرما زا:
باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

3- معيوب بودن كمپرسور:
تعويض كمپرسور.


هواي خروجي از يونيت داخلي گرم مي‌باشد اما هواي محيط گرم نمي‌شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي).

1- بزرگ بودن اتاق و كم بودن ظرفيت گرمايي كولر باعث مي‌شود دماي اتاق بالا نرود:
انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب.

2- پايين بودن دماي داخلي.
جلوگيري از باز بودن در و پنجره و منافذ.

3- نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن جريان هوا.
محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد و مسير جريان هوا را باز كنيد.

4- مسدود بودن فيلترها (صافي هوا).
بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.


كمپرسور بسرعت بعد از روشن شدن، خاموش مي‌شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي):

1- نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن هواي خروجي و نامناسب بودن شرايط مبدل حرارتي در يونيت خارجي:
انتخاب محل مناسب يونيت داخلي و باز كردن مسير جريان هواي ايجاد شرايط مناسب براي يونيت خارجي.

2- بالا و پايين بودن ولتاژ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند:
علت تغييرات ولتاژ زياد بررسي شود.

3- نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه)،كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند:
ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود.

4- خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال:
تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.


صداي غير عادي در هنگام كار كردن كولر

1- نصب نامناسب فن اواپراتور:
تنظيم و نصب دوباره فن.

2- برخورد لوله ها به يكديگر:
تنظيم مجدد آن‌ها.

3- ارتعاش لوله كشي و موتور، محل نادرست حلقه لرزه گير پلاستيكي:
كنترل لرزه گيرها و تنظيم آن‌ها.

4- كاركرد معكوس كمپرسور در اثر عوض شدن اتصال دو سيم بصورت تصادفي:
اصلاح سيم كشي.

5- بروز سر و صدا از يونيت خارجي:
كمپرسور و لوله‌ها با عايق پنبه‌اي پيچيده شوند.براي کولر گازي هاي دو تکه (اسپليت) نشانه‌هاي زير دليل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سيستم به‌طور طبيعي عمل مي‌نمايد:

1- وقتي سيستم در اولين زمان روشن مي‌شود حالت اوليه با چراغ چشمک‌زن نشان داده مي‌شود.
دستگاه روشن است و چراغ چشمک‌زن با زدن دكمه  ON / OFF  كولر متوقف مي‌گردد.

2- در حالت سرمايش (گرمايش) كمپرسور در مدار قرار نمي‌گيرد زيرا دماي اتاق بالاتر (پايين‌تر براي حالت گرمايش) از دماي تنظيمي ترموستات مي‌باشد.
وقتي پس از 3 دقيقه كمپرسور مي‌خواهد در مدار قرار گيرد امكان آن نبوده و پس از يک تاخير زماني سه دقيقه‌اي فن يونيت داخلي با گردش هواي داخل اتاق دما را براي عملكرد آن تنظيم مي‌نمايد.

3- در حالت Dry يا Auto سرعت فن تغيير نمي‌كند.
سرعت فن در حالت Dry كم‌ترين مقدار ممكن را دارا مي‌باشد. همچنين فن 5 دور بوده و بطور خودكار در حالت Auto قرار مي‌گيرد.

4- كمپرسور به طور خودكار در حالت Dry از مدار خارج مي‌گردد.
بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملكرد كمپرسور به طور خودكار Dry تحت كنترل قرار مي‌گيرد.

5- تايمر دستگاه روشن است اما كولر نمي‌تواند بر مبناي آن عمل كند.
تايمر فعال مي‌باشد اما يونيت در موقعيت استارت نمي‌باشد با لغو كردن حالت تايمر، دستگاه به كار طبيعي خود ادامه خواهد داد.

6- كمپرسور و فن يونيت داخلي متناوبا در حالت گرمايش از مدار خارج مي‌گردند.
در صورتي كه دماي اتاق از دماي تنظيمي ترموستات بيش‌تر شود جهت محافظت كمپرسور، فن و كمپرسور از مدار خارج مي‌گردند.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  برج هاي خنک کننده بدون فن
•  بويلر چيست؟
•  نحوه عملکرد ترموستات مرحله‌اي چيلر
•  تست کارکرد يا تست فشار کمپرسور
•  انواع سيستم هاي گرمايشي براي فصل سرما
•  شوفاژ چگونه کار مي کند؟
•  چگونگي بهره برداري بهينه از کولرهاي گازي و اسپليت ها
•  چيلرهاي تراکمي
•  چگونگي رفع بوي بد کولرآبي
•  سرويس کردن آبگرمکن مخزني گازسوز
•  مبرد دي اكسيد كربن (R-744)
•  کندانسور آبي در کولر گازي چيست؟
•  مزايا و معايب ديگ چدني
•  انواع داکت اسپليت و مزاياي آن
•  آشنايي با انواع چيلر جذبي و ميني چيلر

دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر