مقالات تخصصي تاسيساتموضوع مقاله

تهويه مطبوع بيمارستان‌ها :

متن :

سالن ريکاوري:
فشار نسبي هوا
به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل ريکاوري، فشار نسبي اين فضا مثبت است.

ورود هواي تازه
از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق ريکاوري با هواي تازه تعويض و شش مرتبه نيز حجم هواي اتاق بايستي جابه‌جا گردد.

هواي برگشت
هواي اين اتاق برگشت داده نمي‌شود.

درصد رطوبت
محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است.

محدوده‌ي دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


بخش‌هاي ويژه (ICU - CCU - NIC):
فشار نسبي هوا
به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش‌هاي ويژه فشار نسبي اين فضا مثبت است. (حداقل 15cfm)

ورود هواي تازه
از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت ?? بار حجم هواي اين بخش‌ها با هواي تازه تعويض مي‌گردد.

هواي برگشت
هواي بخش‌هاي ويژه مجددا به داخل بر نگشته و مستقيما تخليه مي‌شود يعني صد در صد هوا بايستي تخليه شود و هواساز کانال برگشت ندارد.

درصد رطوبت
رطوبت نسبي در محدوده 60 - 50 درصد ايده آل است ليکن بعضآ تا 30 درصد هم  مورد نياز خواهد بود.

محدوده‌ي دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


اتاق کار تميز:
فشار نسبي هوا
به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل، فشار نسبي اين فضا مثبت است.

ورود هواي تازه
اختياري است.

هواي برگشت
اختياري بوده و بستگي به شرايط طراحي دارد


درصد رطوبت
محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد.

محدوده دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


اتاق کار کثيف:
فشار نسبي هوا
به دليل عدم نفوذ هواي  داخل به بيرون (به خصوص در تالار اتاق‌هاي عمل و بخش‌هاي ويژه)، فشار نسبي اين فضا منفي است.

ورود هواي تازه
اختياري است.

هواي برگشت
اختياري بوده و بستگي به شرايط طراحي دارد.

درصد رطوبت
محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد.

محدوده دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


انواع انبار وسايل در داخل بخش‌ها (تجهيزات و يا لوازم مصرفي اطاق عمل و بخش‌هاي ويزه و بستري‌ها):
فشار نسبي هوا
اختياري است.

ورود هواي تازه
اختياري است

هواي برگشت
ندارد

درصد رطوبت
محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است.

محدوده دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


سرويس‌هاي دستشوي و حمام:
فشار نسبي هوا
به دليل عدم نفوذ هواي داخل به بيرون، فشار نسبي اين فضا منفي است.

ورود هواي تازه
اختياري است.

هواي برگشت
ندارد

درصد رطوبت
محدوده رطوبت بين 60-50 درصد است گرچه بهتر است در حداقل آن باشد.

محدوده دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


اتاق‌هاي بستري:
فشار نسبي هوا
فشار نسبي اتاق بستري صفر است.

ورود هواي تازه
در هر ساعت دو مرتبه حجم هواي اتاق بستري با هواي تازه تعويض مي‌گردد.

هواي برگشت
هواي اتاق بستري برگشت داده نمي‌شود.

درصد رطوبت
رطوبت نسبي در محدوده 60-30 درصد است.

محدودهء دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


بخش اورژانس:
فشار نسبي هوا
به دليل عدم نفوذ هواي بيرون به داخل بخش آورژانس، فشار نسبي اين فضا مثبت است.

ورود هواي تازه
از صد در صد هواي تازه استفاده کرده و در هر ساعت 6 بار حجم هواي اين بخش با هواي تازه تعويض مي‌گردد.

هواي برگشت
هواي بخش اورژانس مي‌تواند مجددا به داخل برگشته و استفاده گردد.

درصد رطوبت
رطوبت نسبي در محدوده 60-50 درصد ايده آل است ليکن بهتر است در حداقل باشد.

محدوده دما
در زمستان و تابستان دما در محدوده 20 تا 25 درجه قابل قبول خواهد بود.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله


دانستنيهاي فني و تاسيساتي : گردآوری گروه تهویه مطبوع مهاجر