لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع يونيت هيتر:
  1. به طور کلي يونيت هاي هيتر جهت ايجاد گرمايش در سالن هاي توليد کارخانجات، کارگاه ها، انبارها، فروشگاه هاي بزرگ و ....مورد استفاده قرار مي گيرند.

  2. يونيت هاي هيتر داراي انواع ديواري, سقفي و صنعتي بوده و در پروژه هايي که داراي موتورخانه مرکزي (آب گرم يا بخار) باشند، مورد استفاده هستند. (البته به استثنا يونيت هاي هيتر برقي که بدون دارا بودن سيستم گرمايش مرکزي نيز توسط برق قابل استفاده مي باشند)

  3. تامين آب گرم يا بخار ورودي به کويل هر يک از يونيت هاي هيتر توسط لوله کشي با قطر مناسب از محل موتورخانه مرکزي تا کويل آب گرم ( يا بخار ) هر يونيت هيتر اجرا مي شود.

  4. براي محاسبه تقريبي ظرفيت گرمايش مورد نياز سالن جهت نصب يونيت هيتر بر اساس شرايط دماي منطقه جغرافيايي(دماي هواي طرح خارج زمستان)، ابعاد و نوع کاربري فضاي سالن (دماي طرح داخل)، نوع مصالح به کار رفته در ساخت سالن و ... مي توانيد با نظر کارشناسان تاسيسات به ازاي هر مترمکعب از حجم هواي سالن حدود 250 تا 350 btu در هر ساعت ظرفيت گرمايش در نظر بگيريد .

  5. يکي از ملاک انتخاب يونيت هيترها مورد استفاده و کاربرد آنها است؛ بر اين اساس مي توان يونيت هيترها را به دو دسته زير تقسيم بندي نمود:

   • براي مناطق سردسير مانند کرج، قزوين، تبريز، مشهد و ... به ازاء هر مترمکعب از فضاي سالن در هر ساعت حدود 300btu و براي مناطق معتدل تر و جنوبي ايران به ازاء هر مترمکعب از فضاي سالن در هر ساعت حدود 200btu گرمايش در نظر گرفته شود.
   •  با توجه به کارکرد پرسر و صداي فن يونيت هيتر ها در 1400 دور در دقيقه، بهتر است هنگام انتخاب يونيت هيترمورد نياز، موتور دو دور يا 900 دور ولي با ظرفيت گرمايش بيشتر سفارش داده گردد.

  6. ساختار يونيت هاي هيتر آبگرم يا بخار:يونيت هاي هيتر صرف نظر از نوع سقفي يا ديواري آن از اجزاء و قطعات زير تشکيل گرديده اند:

   • بدنه مکعبي شکل دستگاه که معمولاً از ورق فولادي است
   • مجموعه کويل آبگرم يا بخار به همراه فين هاي تبادل حرارت که موجب آزاد سازي انرژي گرمايي منتقل شده آب يا بخار ورودي به يونيت هيتر مي گردد.
   • الکتروموتور که وظيفه به حرکت درآوردن محور فن هوادهي يونيت هيتر را به عهده دارد و مي تواند براساس طراحي و ساخت کارخانه از الکتروموتور تک دور يا دو دوراستفاده گردد.
   • فن آکسيال که در واقع همان فن هوادهي يونيت هيتراست وهوا را از پشت دستگاه دريافت کرده است و از ميان کويل ها و فين هاي تبادل حرارتي آبگرم يا بخارعبور داده و سپس هواي گرم را در قسمت جلوي يونيت هيتر ارائه مي نمايد.
   • پره هاي هدايت هوا که در جلوي يونيت هيتر نصب مي گرددو قادر به جهت دهي هواي گرم خروجي از يونيت هيتر است.

  7. پس از ورود آبگرم يا بخار به عنوان سيال ناقل انرژي به کويل هاي فين دار يونيت هاي هيتر، هوا از ميان مجموعه کويل و فين ها عبور کرده، گرم شده و سپس توسط فن آکسيال يا پروانه اي يونيت هيتر به جلو رانده مي شود و موجب گرم نمودن هواي محل نصب مي شود.

  8. کويل هاي آبگرم و بخار يونيت هاي هيتر ممکن است يک يا دو رديفه باشند ولي توجه کنيد قبل از سفارش قطعي يونيت هاي هيتر مورد نياز پروژه بايد چپ يا راست بودن ورودي و خروجي کويل يونيت هيتر مورد نياز خود را به فروشنده اعلام کنيد.

  9. عملکرد روشن يا خاموش و حتي تغيير دور موتور فن دمنده هواي گرم يونيت هيتر ها توسط ترموستات نصب شده در ارتفاع 140 سانتي متر از کف و به دور از جريان هواي يونيت هيتر و تابش مستقيم نور آفتاب تنظيم مي شود.

  10. ميزان پرتاب باد و حجم هواي خروجي در يونيت هيتر ها نيز بر اساس ظرفيت و قدرت موتور آنها متفاوت مي باشد ولي بطور معمول مي توان قدرت پرتاب باد و ايجاد گرمايش موثر در فضاي روبروي هر يونيت هيتر را از 8 تا 20 متر در نظر گرفت.

  11. چنانچه از يونيت هيتر بخار استفاده مي گردد توجه کنيد ميزان گرمايش در يونيت هاي هيتر بخار ارتباط مستقيمي با فشار بخار ورودي به کويل گرمايش يونيت هيتر دارد.به عبارت ديگر اگر فشار بخار ورودي معادل 5psi باشد مقدار گرمادهي همان يونيت هيتر بسيار کمتر از زماني است که فشار بخار ورودي 15psi باشد؛ بنابراين هنگام انتخاب يونيت هيتر بخار به فشار بخار در دسترس جهت تامين انرژي گرمايي توجه کنيد.

  12. نصب يونيت هيتر ها معمولاً بر اساس ابعاد و نيز وزن هر دستگاه يونيت هيتر روي فريم (Frame) ساخته شده  است از نبشي يا سپري فولادي سايز 3 تا 5 انجام مي شود و ارتفاع مناسب نصب براي يونيت هيتر هاي ديواري در ارتفاع 2.5 تا 3.5 متري از سطح کف سالن( بر اساس ظرفيت يونيت هيتر و ارتفاع محل نصب) است.

  13. در يونيت هيترهاي آب گرم، لوله ورودي آب گرم به پايين دستگاه يونيت هيتر و در يونيت هيترهاي بخار، لوله ورودي بخار به بالاي دستگاه متصل مي گردد.

  14. نصب شير هوا گيري اتوماتيک در مسير آب برگشت يونيت هيتر هاي آب گرم الزامي مي باشد.


  1Atm. = 14.7 P.S.I 1K.Cal. = 4 B.T.U 1M³ / hr. = 0.588 Ft³ / min 1M³ = 35.15 Ft.³ 1M/ S = 196.85 Ft./ min 1Ft./ min = 0.0051 M/S