لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع سختي گير و رسوب زدا:

  1. به طور کلي سختي موجود در آب به دو نوع سختي موقت و سختي دائم قابل تفکيک هستند. ترکيبات مربوط به بي کربنات کلسيم و منيزيم در آب را سختي موقت و املاح مربوطه به سولفات، کلرور و نيترات کلسيم يا منيزيم را سختي دائم نامند(مانند رسوب داخل کتري). مجموع سختي دائم و موقت، سختي کل آب را تشکيل مي دهند.

  2. لزوم حذف سختي موجود درآب به اين دليل مي باشد که سختي موجود در آب در هنگام گرم شدن يا حتي سرد شدن يون هاي فوق به صورت رسوب روي سطوح تبادل حرارت مانند سطوح داخلي ديگ، کويل منابع کويلي، مبدل هاي حرارتي، کندانسورواواپراتور چيلرها، کويل فن کويل ها و هواساز ها و... قرار گرفته و موجب کاهش ضريب انتقال حرارت و در نتيجه کاهش تبادل حرارت مي گردند.

  3. در صورت نياز به سختي گير رزيني علاوه بر حجم يا دبي آب عبوري بايد به مقدار سختي آب مورد نظر نيز توجه کرد(P.P.M)

  4. سختي گيرهاي رزيني به دليل انجام تبادل يوني و جايگزيني يون هاي کلسيم و منيزيم موجود در آب با يون هاي محلول سديم از نظر عملکرد نسبت به رسوب زداهاي مغناطيسي، الکترونيک و آلتراسونيک که املاح را صرفا در آب معلق نگهداري مي کنند قابل اطمينان ترند، ولي از طرف ديگر سختي گيرهاي رزيني علاوه بر جاگير بودن، نيازمند عمليات دائمي و منظم بک واش و احياء رزين هستند.

  5. عمليات بک واش و احياء در سختي گير هاي رزيني با شير نيمه اتوماتيک به صورت منظم ونظارت شده توسط اپراتور موتور خانه و در سختي گيرهاي رزيني با شير تمام اتوماتيک بدون نياز به اپراتور و بر مبناي سيستم تنظيم جرياني يا زماني به صورت خودکار انجام مي گيرد.

  6. کليه رسوب زداهاي مغناطيسي، الکترونيک و يا آلتراسونيک روي لوله ورودي آب به تجهيزاتي مانند ديگ، چيلر، برج خنک کننده، مبدل هاي حرارتي، منابع کويلي، دوجداره و ... نصب مي گردند.

  7. رسوب زدا هاي مغناطيسي که روي لوله هاي فلزي نصب مي گردندبدون نياز به اتصال به جريان برق مي توانند املاح و سختي هاي موجود در آب در حال گذر از همان نقطه از لوله را به حالت معلق درآورند ولي ممکن مي باشد رسوبات فوق در طول مسير و برخورد با زانو يا انشعابات مسير مجددا ته نشين شده و ايجاد رسوب کنند.

  8. رسوب زدا هاي الکترونيک و آلتروسونيک نيز که روي لوله ها نصب مي گردند قادر به فرستادن امواج الکترومغناطيسي يا امواج مافوق صوت با برد 150 تا 1000 متر در طول جريان مسير آب لوله بوده است و باعث مي گردد رسوبات آب در طول مسير سيکل خود همچنان به حالت محلول در آب باقي بمانند و رسوبات احتمالي قبلي نيز به تدريج برداشته گردند.

  Gal .(am.) = 3.785 Lit. 1 M³ = 35.315 Ft.³ 1 grain = 0.0648 gr. Ft.³ X 28.3 =Lit