لطفا برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید 1. نکات مهم انتخاب انواع پمپ هاي سيرکولاتور:

  1. به طور کلي کلمه سيرکوله به معني گردانيدن است و منظور از پمپ سيرکولاتور پمپ هايي مي باشدکه وظيفه حرکت دادن يا گردانيدن آب سرد يا گرم سيستم هاي تهويه مطبوع يا حرارت مرکزي ساختمان را از محل توليد تا محل هاي تبادل حرارت در دستگاه هاي سرمايش و گرمايش به عهده دارند . پمپ هاي سيرکولاتور معمولا در ساختمانهاي کوچک و متوسط با دور کمتر (و تا حدود 1450 دور در دقيقه) مورد استفاده قرار مي گيرند.

  2. به عبارت ديگرپس از تامين آب گرم در ديگ حرارت مرکزي ساختمان و همچنين آب سرد در سيکل تبريد چيلر و سيستم سرمايش ساختمان، وظيفه حرکت دادن اين آب گرم يا آب سرد درلوله ها از محل موتورخانه تا محل هاي تبادل حرارت مانند رادياتورها ، فن کويل ها وکويل هاي هواساز به عهده پمپ هاي سيرکولاتور است.

  3.  پمپ سيرکولاتور آب سيستم هاي سرمايش و گرمايش، در ساختمان هاي کوچک و متوسط معمولاً داراي دور 1450 بوده و نسبت به پمپ هاي مشابه آبرساني داراي توان الکتريکي کمتري هستندکه داراي انواع خطي و زميني بوده و مدل هاي خطي روي لوله با اتصال دنده اي يا فلنجي نصب مي گردند وانواع زميني آنها نيز روي شاسي مناسب وتراز شده و روي بولت هاي داراي لرزه گير لاستيکي نصب گردند.

  4.  بنابراين هنگام انتخاب پمپ سيرکولاتور مورد نياز پروژه علاوه بر تعيين نوع پمپ خطي يا زميني، ميزان دبي و هد پمپ، نوع اتصال دنده اي يا فلنجي، قطر دهانه ورودي و خروجي آب، دور و قدرت موتور، برند و مدل پمپ سيرکولاتور را دقيقاً محاسبه و انتخاب کنيد.

  5.  به طور کلي با تقسيم کيلو کالري هر مقطع از سيستم گرمايش بر عدد 2500 دبي (GPM) آب در گردش همان مقطع از سيستم گرمايش (براي محاسبه قطر لوله ها و دبي پمپ سيرکولاتورمورد نياز) حاصل مي شود. (گرمايش) Kcal/2500 = BTU/10000 = GPM

  6. همچنين با تقسيم کيلو کالري هر مقطع از سيستم سرمايش بر عدد 1250 دبي (GPM) آب در گردش همان مقطع از سيستم گرمايش (براي محاسبه قطر لوله ها و دبي پمپ سيرکولاتور مورد نياز) حاصل مي شود. (سرمايش) Kcal / 1250 = BTU /5000 = GPM

  7. يکي از مهم ترين و تعيين کننده ترين عوامل در محاسبه صحيح هد يا فشار مورد نياز پمپ سيرکولاتور، توجه به عامل جريان ثقلي و طبيعي آب درون لوله ها ي عمودي سيستم گرمايش و سرمايش ساختمان است. بدين معني که تنها وظيفه پمپ هاي سيرکولاتورکه فقط در سيستم هاي بسته سرمايش و گرمايش مورد استفاده قرار مي گيرند، جبران افت فشار اصطکاکي جريان آب در طول لوله ها، اتصالات، شيرآلات و کويل هاي سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان است. بنابراين هد مورد نياز اين پمپ ها معمولاً از هد پمپ آبرساني همان پروژه بسيار کمتر بوده و اين امر باعث کاهش موثر توان و قدرت موتور الکتروپمپ سيرکولاتور مورد نياز پروژه مي شود.

  8. همچنين با توجه به لزوم استفاده از روش طراحي لوله کشي برگشت معکوس (REVERSE) در ساختمانهاي متوسط و بزرگ، امکان دستيابي به کاهش بيشتر توان و قدرت مورد نياز پمپ سيرکولاتور وهمچنين مناسب ترين توزيع يکنواخت جريان آب در سيستم گرمايش و سرمايش ساختمان توسط پمپ هاي سيرکولاتور تامين مي شود.

  9. در هنگام محاسبه هد پمپ برج هاي خنک کننده نيز با وجود باز بودن بخشي از مسير آب، به دليل وجود جريان ثقلي برگشت آب به کندانسور، بايد از همان روش محاسبه هد پمپ هاي سيرکولاتور استفاده کرد.

  10.  در صورت عدم تامين فشار يا هد کافي توسط پمپ سيرکولاتور، آب سرد يا گرم سيستم سرمايش يا گرمايش قادر به عبور از لوله ها و رسيدن به محل رادياتور، فن کويل يا ديگر دستگاه هاي سرمايش و گرمايش نخواهد بود و در صورت کافي نبودن حجم يا دبي پمپ مربوطه، حجم آب کافي به دستگاه نخواهد رسيد و دستگاه سرمايش و گرمايش مذکور با ظرفيتي کمتر از توان واقعي خود قادر به تامين سرمايش و گرمايش خواهد بود.

  11.  اصولا پمپ هاي سيرکولاتور فقط براي گردش آب سيستم سرمايش و گرمايش در مدار اين تجهيزات مورد استفاده قرار مي گيرند، بنابراين آب روي پروانه آن ها سوار بوده است و نيازي به دارابودن توانايي مکش از سطوح پايين تر (مانند پمپ هاي آبياري و آبرساني) ندارند.

  12.  به طور کلي پمپ هاي سيرکولاتور در مسير برگشت آب مدار سيستم هاي سرمايش يا گرمايش نصب مي گردند به عبارت ديگر در سيستم هاي گرمايش قبل از ديگ حرارت مرکزي و در سيستم هاي سرمايش قبل از چيلر قرار خواهند گرفت، بطوري که خروجي آب پمپ هاي سيرکولاتور در سيستم هاي گرمايش وارد ديگ شده و سپس در رادياتور ها و فن کويل ها توزيع مي گردد و در سيستم هاي سرمايش خروجي آب پمپ سيرکولاتور وارد اواپراتور چيلر گرديده است و سپس به فن کويل ها و کويل هواساز ها وارد مي گردد.

  13. در صورت محاسبه بيش از اندازه هد يا دبي پمپ سيرکولاتور امکان سرريز آب از منبع انبساط باز سيستم گرمايش يا سرمايش در بام ساختمان مي باشد.

  14. در صورت اجراي لوله کشي برگشت آبگرم مصرفي در ساختمان، نصب پمپ برگشت آبگرم قبل از منبع کويلي يا دو جداره روي لوله برگشت ضروري مي باشد.

  15. بهتر است با تفکيک عملکرد پمپ سيرکولاتور آبگرم سيستم گرمايش (يا سرمايش) ساختمان با مسير گردش آبگرم تغذيه ديگ در منبع کويلي، براي هريک از دو مسير جهت بهره برداري بهتر در فصول مختلف سال پمپ سيرکولاتور جداگانه اي نصب گردد.

  16. به طور کلي فرمان off- on عملکرد پمپ هاي سيرکولاتور توسط ترموستات جداري نصب شده روي لوله آب برگشت سيستم گرمايش (يا سرمايش) انجام مي گيرد.

  17.  در صورت استفاده از پمپ هاي سيرکولاتور با دور 2900 در ساختمان هاي کوچک و متوسط، صداي لرزش پمپ و جريان شديد آب درون لوله ها موجب سلب آسايش ساکنين ساختمان خواهد شد.

  18.  نصب صافي (strainer) در لوله مکش کليه پمپ ها و نصب لرزه گير در لوله ورودي و خروجي پمپ هاي سيرکولاتور زميني ضروري مي باشد.

  19.  در مسير لوله آب رفت و برگشت کليه پمپ ها نصب شير فلکه دروازه اي همراه با مهره ماسوره (و يا فلنج در سايزهاي بزرگتر) به منظور ايجاد امکان قطع جريان آب درون لوله و خارج کردن پمپ از محل خود جهت انجام تعميرات احتمالي الزامي است.

  20.  اجراي يک مسير لوله باي پاس (By Pass) براي هر پمپ سيرکولاتور تک مداره با سايز لوله اصلي همراه با شير فلکه دروازه اي در مسير آن الزامي مي باشد.

  21.  به منظور جلوگيري از بازگشت آب سيستم به سمت پمپ ها، نصب شير يکطرفه بصورت افقي در مسير آب خروجي از پمپ ها الزامي مي باشد.


  Gal .(am.) = 3.785 Lit 1M³ = 1000 Lit 1 M³ /hr. x 4.4 = 1 G.P.M 1 M³ = 264.2 Gal.am 1G.P.M. x 0.2271 = 1 M³ /hr 1 M³ = 35.315 Ft.³ 1Atm.=14.7 P.S.I 1Atm= 10.33مترارتفاع ستون آب